Informace

 

V podvečer 18.5.2017 se v Divadelním sále Klubu lávka odehrálo finále soutěže 12. ročníku Marketér roku 2016.

Do této soutěže se přihlásil také předseda družstva Vánoční ozdoby, DUV-družstvo a pro družstvo získal cenu

Duhový delfín za úspěšnou inovaci produktů charakterizujících českou výrobní tradici.

 

 

Celý ETICKÝ KODEX je ke stažení ve formátu PDF k dispozici ZDE

 

 

E T I C K Ý K O D E X

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo,

se sídlem nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 000 30 074

 1. 1. ZÁSADY FIREMNÍ KULTURY A POŽADAVKY NA ETICKÉ CHOVÁNÍ

1.1.Chování v souladu se zákony

 

Všichni členové družstva a zaměstnanci, ale i všechny subjekty (společnosti, obchodní zástupci) jednající ve jménu a ve prospěch družstva, či v jeho zastoupení, nebo subjekty v takovém postavení, které by mohlo být vnímáno jako jednání ve jménu a ve prospěch družstva, či v jeho zastoupení (obě skupiny subjektů dále jen jako obchodní partneři), jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování.

 

Chování členů družstva a zaměstnanců družstva a obchodních partnerů v souladu s právem zahrnuje dodržování:

 

 • právních předpisů České republiky
 • závazných interních předpisů a směrnic družstva – pokud je lze u obchodních partnerů uplatnit
 • interních předpisů a směrnic družstva, týkajících se zejména pracovních povinností členů a zaměstnanců družstva, bezpečnosti práce, požární ochrany, nakládání a opatření při práci s daty a jejich ochrana a hlášení mimořádných škodných událostí s tím spojených (ztráta dat, krádež, zcizení, poškození dat)
 • pravidel etického chování ( Etického kodexu). Všichni členové družstva a zaměstnanci družstva musí dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a jsou povinní se vyvarovat jakéhokoli porušení zákona zvláště v oblasti možných trestně právních postihů, ale musí také vzít v úvahu i disciplinární důsledky, které by vznikly porušením povinností, vyplývajících z pracovní smlouvy.

Družstvo zde deklaruje svoji základní zásadu a upozorňuje všechny subjekty, které podléhají působnosti tomuto Etickému kodexu, že je pro něj nepřípustné tolerovat jakoukoli formu jednání a trestné činnosti či neetické činnosti, která by mu mohla být přičítána jako činěná v jejím zájmu nebo v jeho prospěch, a to zejména pak trestná činnost, která je podřazena pod ustanovení Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jakékoli takové jednání je naprosto nepřípustné a je v rozporu s požadovanými základními pravidly jednání družstva a v přímém rozporu se zájmy družstva.

 

1.2. Odpovědnost za obraz družstva na veřejnosti

1.2.1. Družstvo v souladu s Etickým kodexem prosazuje dodržování integrity (tj. etiky a důvěryhodnosti) v jednání družstva. Management družstva se aktivně podílí na šíření Etického kodexu a dbá na jeho uplatnění v praxi.

 

1.2.2. Snahou družstva je naplňovat etické, ekologické, sociální a další závazky vůči veřejnosti a to na základě plnění každodenních povinností svých členů a zaměstnanců družstva, s cílem zamezit neadekvátnímu chování, které by mohlo družstvo poškodit na veřejnosti.

 

1.2.3. Výše uvedený systém odpovědnosti družstva ve vztahu k veřejnosti je podpořen soustavou závazných interních předpisů, kterými se členové a zaměstnanci družstva řídí, a to včetně pracovně právní problematiky.

 

1.2.4. Kontrolu systému dodržování všech předpisů provádí pověřený zaměstnanec, na určených stupních řízení, na základě rozhodnutí vedení družstva.

 

1.3. Vzájemný respekt, poctivost a integrita

1.3.1. Členové a zaměstnanci družstva a obchodní partneři družstva jsou si vědomi svých povinností a zodpovědnosti, vyplývajících z interních a právních předpisů, zvláště všech zákonů a dalších právních předpisů platných na území ČR, včetně závazných norem EU a tohoto Etického kodexu, a to jak v interní spolupráci, tak vůči externím partnerům, orgánům státu a všem ostatním subjektům, se kterými budou v kontaktu jménem družstva.

 

1.3.2. Družstvo

 • zajišťuje srovnatelné podmínky pro členy a zaměstnance družstva a obchodní partnery bez rozdílu věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví nebo handicapu,
 • netoleruje násilí, výhrůžky, zastrašování, jakékoliv útoky či jiné nevhodné chování na pracovišti,
 • respektuje lidskou důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce,
 • kromě rovného přístupu a nediskriminace prosazuje týmovou spolupráci s ochotou sdílet informace a poznatky a pomáhat vhodným způsobem spoluzaměstnanci,
 • prosazuje inovace, nové návrhy a řešení, přínosné změny, nová řešení do praxe.

 

1.4. Vedení, odpovědnost a kontrola vedoucích zaměstnanců

1.4.1. Vedoucí zaměstnanec na všech stupních řízení (vedoucí střediska, vedoucí provozovny, vedoucí oddělení, předseda družstva) zodpovídá za své podřízené.

 

1.4.2. S ohledem na zásady Etického kodexu je vedoucí zaměstnanec povinen organizovat kontrolovat plnění zadaných úkolů, dbát přitom respektování právních předpisů a interních předpisů a bránit jakémukoliv jejich porušení.

 

1.4.3. Vedoucí zaměstnanec netoleruje porušování právních předpisů a při pokusu o porušení právních předpisů vyvodí nekompromisně pracovně právní důsledky. Je si vědom toho, že porušení všech nebo i jen některých pravidel daných Etickým kodexem a právními předpisy vede nejen k etickým následkům pro družstvo a postižené zaměstnance, ale i k materiálním a finančním škodám.

2. VZTAH K OBCHODNÍM PARTNERŮM A TŘETÍM SUBJEKTŮM

2.1. Vztah k úředním osobám

2.1.1. Družstvo zakazuje svým členům a zaměstnancům příslib či schválení poskytnutí úplatku nebo čehokoliv hodnotného či jakékoli nepřípustné výhody úřední osobě za účelem přesvědčení takovéto osoby k provedení jakéhokoliv úředního kroku nebo rozhodnutí, které by napomohly k získání nebo udržení obchodní zakázky. Stejně tak se zakazuje jakákoli pleticha či protizákonné jednání ve vztahu k veřejným, ale i k soukromým soutěžím, zakázkám a výběrovým řízením.

 

2.1.2. Družstvo vyžaduje od všech svých obchodních partnerů jednání v souladu s těmito zásadami a platnými zákony.

 

2.1.3. „Úřední osobou“ se v této souvislosti rozumí:

 

 • jakýkoliv volený či jmenovaný úředník nebo jiný zástupce a představitel veřejné správy,
 • jakýkoliv zaměstnanec či osoba jednající pro, či za správní úřad, orgán či podnik plnící veřejnou funkci subjekt vystupující za jakoukoli státní instituci a složku, či územně správní celek, popřípadě jakýkoli subjekt disponující veřejnými finančními prostředky či dotacemi, plnící úkoly státní správy či jiné úkoly státu či obcí,
 • jakákoliv politická strana, její funkcionář, zaměstnanec či osoba jednající pro či za politickou stranu či kandidáta na veřejnou funkci

 

2.1.4. Družstvo nesouhlasí a neschvaluje, aby obchodní partneři přímo či nepřímo realizovali, přislíbili nebo schválili poskytnutí úplatku nebo čehokoliv hodnotného nebo jakékoli výhody úřední osobě za účelem přesvědčení takovéto osoby k provedení jakéhokoliv úředního kroku nebo rozhodnutí, které by napomohly družstvu v získání nebo udržení obchodní zakázky.

 

2.1.5. Členové a zaměstnanci družstva ani obchodní partneři nesmí poskytnout platbu úřední osobě nebo nabídnout úřední osobě jakékoliv přínosné předměty nebo jakoukoli výhodu bez ohledu na jejich hodnotu jakožto nevhodný podnět pro takovou úřední osobu ke schválení, náhradě, předepsání nebo nákupu produktů a služeb družstva, k ovlivnění výsledku výběrových řízení nebo k jinému protizákonnému, ale i jen nevhodnému jednání ku prospěchu obchodních aktivit družstva.

 

2.2. Dodržování závazných pravidel soutěžního práva

2.2.1. Členové a zaměstnanci družstva a zaměstnanci obchodních partnerů jsou povinni dodržovat pravidla hospodářské soutěže.

 

2.2.2. Setkají-li se člen nebo zaměstnanec družstva, nebo zaměstnanec obchodního partnera s případem, který vyžaduje právní radu či hodnocení, obrátí se neprodleně na zodpovědného zaměstnance družstva.

 

2.3. Obchodní jednání

2.3.1. Družstvo nabízí a prodává své produkty a služby na základě jejich kvality a ceny.

 

2.3.2. Všechny smluvní vztahy musí být schváleny podle směrnice či pracovního postupu, který pravidla schvalování upravuje.

 

2.3.3. Obchodní vztahy musí být v souladu s právními předpisy České republiky a jsou dokumentovány příslušnými doklady.

 

2.3.4. V obchodní činnosti dbají členové a zaměstnanci družstva právních předpisů v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

2.3.5. Realizace obchodní činnosti náleží pouze prodejem pověřeným pracovníkům a ve schválených prostorách k realizaci prodejů určených. Prodej je uskutečňován v souladu s platnými předpisy na území ČR a s tímto Etickým kodexem.

 

2.4. Obchodní zdvořilost a přijímání darů

2.4.1. Členové a zaměstnanci družstva a obchodní partneři nemohou dávat nebo přijímat dary a pozornosti, neodpovídající běžným obchodním zvyklostem, které by mohly být chápány jako úplatek nebo zvláštní výhoda.

 

2.4.2. Členové a zaměstnanci družstva, ani obchodní partneři nesmějí přímo ani nepřímo nabízet, dávat, požadovat, nebo akceptovat úplatky za účelem získání nebo udržení obchodních vztahů, s výjimkou firemních dárků malé hodnoty . Jiné dary musí být okamžitě odmítnuty.

 

2.4.3. Členové a zaměstnanci družstva nesmí přijímat žádné finanční a věcné dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 500 Kč, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem k životnímu jubileu, odměn za pracovní výsledky, nebo jiné významné ocenění.

 

2.5. Pravidla pro zadávání zakázek a vyjednávání obchodních vztahů

2.5.1. Každý potencionální dodavatel, který chce získat od družstva zakázku, vždy očekává čestné a nepředpojaté prověření své nabídky, což musí členové a zaměstnanci družstva, kteří mají v popisu svého pracovního místa zadávání zakázek, respektovat. Totéž platí pro uzavírání obchodních a prodejních smluv se zákazníky (odběrateli) družstva.

 

2.5.2. Podřízený je povinen ohlásit svému nadřízenému jakékoli osobní zájmy, které by mohly ovlivnit zadání a realizaci jeho služebního úkolu (tj. prokázat v případě pochybnosti svoji nezávislost na řešení pracovního úkolu- takovým rizikem střetu zájmů a možné neobjektivity jsou například osobní či profesní vztahy/vazby člena a zaměstnance družstva a jimi blízkých osob s pracovníky/beneficienty obchodního partnera, zainteresovanost člena nebo zaměstnance družstva, nebo blízké osoby na příjmech obchodního partnera, osobní obchodní vztahy individuální povahy).

 

2.5.3. Nadřízený zaměstnanec vždy vyhodnotí riziko střetu zájmů a rozhodne o dodatečných opatřeních v oblasti kontroly a schvalování obchodního vztahu, např. o přesunu odpovědnosti za vztahy s daným partnerem na jiného zaměstnance. Dotčený zaměstnanec nahlásí elektronicky zodpovědnému zaměstnanci družstva informaci o možném střetu zájmu a jeho řešení.

2.5.4. Členové a zaměstnanci družstva nesmí zadávat žádné osobní objednávky ani uzavírat obchody s firmami, se kterými mají služební kontakty, pokud by jim z toho mohly vzniknout určité výhody. Zejména v případech, kdy má nebo by mohl mít člen nebo zaměstnanec přímý či nepřímý vliv na zadávání zakázek této firmě. Střetem zájmů je i uzavírání takového obchodu osobou blízkou členovi nebo zaměstnanci družstva za vzniku individuální výhody.

 

2.5.5. Člen nebo zaměstnanec družstva smí přijmout pouze přiměřené a důvodné pozvání obchodních partnerů k projednání záležitostí pracovního úkolu, nebo bylo-li by odmítnutí pozvání v daném prostředí v protikladu se zásadami zdvořilého chování.

 

2.6. Poskytování darů společností

2.6.1. Družstvo poskytuje účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy, kultury, k vědeckým a výzkumným účelům.

 

2.6.2. Družstvo postupuje ve věci poskytování darů dle následujících pravidel přispívání:

 • zásadně nevyhovuje žádostem o přispívání fyzickým osobám, neposkytuje ani platby i malých částek na soukromá konta
 • neposkytuje žádné příspěvky subjektům, které by mohly poškodit pověst družstva
 • musí být znám příjemce daru a konkrétní způsob jeho využití příjemcem
 • využití daru musí být kdykoliv podloženo předložením účtů, umožněna potřebná kontrola a příspěvek musí být poskytnut bankovním převodem.

 

3. ZAMEZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ

3.1. Člen a zaměstnanci družstva se při plnění svých úkolů nesmějí dostat do konfliktu zájmů nebo loajality. Mohou vykonávat výdělečnou činnost vedle svého zaměstnání za podmínky, že tato její činnost nezasahuje do oprávněných zájmů zaměstnavatele.

 

3.2. Člen nebo zaměstnanec družstva je oprávněn vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele (§ 304 zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce).

 

3.3. Výdělečnou činností se rozumí každá právem dovolená činnost vykonávaná za účelem získání majetkového prospěchu, tedy mj. i podnikání nebo činnost člena orgánu obchodní společnosti. Není rozhodující, zda výdělečná činnost je vykonávána na základě pracovně právního vztahu, občanskoprávního vztahu nebo na základě živnostenského nebo jiného

oprávnění, či skrytou formou.

 

3.4. Člen nebo zaměstnanec družstva v rámci svých aktivit nesmí vstupovat do konkurenčních a soutěžních aktivit vůči družstvu. Může vyvíjet výdělečnou činnost většího rozsahu než drobného rozsahu v těchto oblastech pouze po písemném svolení zaměstnavatele.

 

3.5. Střetem zájmů je také předávání obchodních informací, doporučení, know-how a podobných informací o družstvu, které mohou napomáhat konkurenčním aktivitám jiných osob. Takové jednání je považováno za naprosto nepřípustné a za zvlášť závažné porušení pravidel družstva.

 

4. ZACHÁZENÍ S INFORMACEMI A MLČENLIVOST

4.1. Efektivní spolupráce vyžaduje korektní a pravdivé poskytování informací v družstvu ve vztahu k investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, veřejnosti a státním institucím.

 

4.2. Veškeré zprávy, výkazy, sestavy dat pro interní a externí potřebu musí být korektní a odpovídat skutečnosti.

 

4.3. V souladu se zásadami řádně vedeného účetnictví musí být data úplná, správná, odpovídat v čase i v ekonomickém administrativním software, což platí také pro účtování sponzorských darů.

 

4.4. V interních záležitostech družstva, které nebyly dány veřejnosti ve známost, je třeba zachovávat mlčenlivost a jsou považovány za informace utajované, obchodní tajemství a neveřejné. Jedná se například o informace o organizaci družstva a o jejím zařízení, knov-how, technologické a jiné postupy obchodní či vývojové, o rozvojové programy a budoucí záměry družstva a o údaje z účetnictví a interního výkaznictví včetně strategie tvorby cen pro odběratele.

 

4.5. Mlčenlivost je povinnost dodržovat i po skončení pracovního poměru či jiného partnerského vztahu, a to dle příslušného ustanovení zákoníku práce, případně na základě ujednání v pracovní (obchodní) smlouvě a taktéž dle ostatních právních předpisů.

 

5. STÍŽNOSTI a PODNĚTY

5.1. Vyřízení podnětů

 

5.1.1. Každý člen nebo zaměstnanec družstva může vznést stížnost či poukázat na okolnosti, z nichž lze vyvodit, že došlo k porušení zákona či těchto etických pravidel, a to u svého nadřízeného nebo zodpovědného zaměstnance určeného představenstvem družstva, k dodržování etických pravidel.

Zodpovědný zaměstnanec určený představenstvem družstva: Satránský Jaroslav - předseda kontrolní komise + jeden člen kontrolní komise, popř.člen představenstva družstva.

V pravomoci představenstva družstva je provést změnu v osobě zodpovědného zaměstnance.

Na anonymní stížnosti nebude brán zřetel.

 

5.1.2. Zodpovědný zaměstnanec řeší všechny případy a podněty, získané osobně nebo zaslané na

e-mail: satransky.jaroslav@vanocniozdoby.cz .

 

5.1.3. Každý podnět, zaznamenaný uvedenou formou, bude detailně prošetřen, bude proveden zápis o události a v případě potřeby budou přijata nápravná opatření.

 

5.2. Oznamovací povinnost

5.2.1. Nejsou povolena a tolerována jakákoliv odvetná opatření proti osobě, která poskytla podnět k šetření.

 

5.2.2. Pro případy, kdy je nutná součinnost exekutivního managementu ve smyslu zabránění dalším případným finančním a hospodářským škodám nebo jiným formám majetkové či nemajetkové újmy, je stanovena managementu a zodpovědné osobě oznamovací povinnost.

 

5.2.3. Bez ohledu na skutečnost, zda byla ze strany družstva oznamovací povinnost či nikoliv, anebo exekutivní management disponuje informací o realizaci šetření, je tomuto zakázáno činit jakékoliv kroky nebo rozhodnutí, které by mohly vést k :

 

 • maření předmětného šetření,
 • ovlivňování svědků,
 • ovlivňování nebo pozměňování důkazních prostředků, dokumentů, el. nosičů, atd.,
 • přijetí takových opatření, která by vedla k eliminaci šetření samotného nebo ovlivnění jeho závěrů.

 

6. SCHVÁLENÍ

Tento etický kodex byl schválen představenstvem družstva dne 15.03.2017

a členskou schůzí družstva dne 26.05.2017.

 

 

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo

Miroslav Šorma

předseda představenstva

???
???
24
1
1
poradi
DESC
-1
-1
40avbmpa1lfb1i2sin6d7if582
Copyright: © 2017 VANOCNIOZDOBY.CZ