Eshop - GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

 

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto informuji o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

1. Informace o správci osobních údajů

Vánoční ozdoby, DUV- družstvo,

IČ: 00030074, se sídlem nábřeží Benešovo 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 48

 

 

 

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle 499 320 133 / 228 nebo e-mailu:

machkova.lenka@vanocniozdoby.cz

(dále jen „Správce”)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa bydliště), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, adresa elektronické pošty). V případě, že naším klientem je právnická osoba, zpracováváme tyto osobní údaje ve vztahu k osobám, s nimiž komunikujeme jako s kontaktními osobami našeho obchodního partnera.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem údajů (z kupní smlouvy) a obecně závazných právních předpisů.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.

 

4. Popis kategorií příjemců

 

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

 

Zpracování osobních údajů provádí Správce.

 

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

 

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

6. Informace o právech subjektů údajů

 

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

-          Právo na přístup= právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;

-          Právo na opravu= právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;

-          Právo na výmaz („právo být zapomenut“)= právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;

-          Právo na omezení zpracování= právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;

-          Právo na přenositelnost údajů= Právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

-          Právo vznést námitku= právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;

-          Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování= právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;

-          Právo odvolat souhlas= právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;

-          Právo podat stížnost= právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

???
???
24
1
1
poradi
DESC
-1
-1
ao9gh3fkfk677fcgbhk0ru18g3
Copyright: © 2017 VANOCNIOZDOBY.CZ